โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:34:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35179
นายสวัสดิชัย หงษ์สา
ม.6/2 เลขที่ 9
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-30
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-29 ตื่นสาย