โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:23:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35173
นายสกลวรรธน์ หงษ์คู
ม.5/1 เลขที่ 11
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-12 สายแถว