โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-09-26 Time : 16:30:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35168
นายศุภรัตน์ ชัยเล็ก
ม.4/10 เลขที่ 19
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-09-13 สายแถว