โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:39:27
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35168
เด็กชายศุภรัตน์ ชัยเล็ก
ม.3/7 เลขที่ 19
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-02-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-01-04 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2017-12-27 สายคาบ1
สายครั้งที่ 6 Date : 2017-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2017-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2017-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2017-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2017-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2017-11-16 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2017-11-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-02-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-02-21