โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:39:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35165
นายศุภกฤต อรุณธิติพันธุ์
ม.5/10 เลขที่ 17
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-26 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-16 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-23 สายแถว