โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:12:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35159
นายศราวุธ นิยมสัตย์
ม.5/9 เลขที่ 18
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-14 สายแถว