โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-07-20 Time : 19:31:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35155
นายวุฒินันท์ บัวหลวง
ม.4/10 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-05-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-06-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-07-13 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-06-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-07-06