โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:04:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35155
นายวุฒินันท์ บัวหลวง
ม.4/10 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-12-03