โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:38:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35149
นายวัชรากร เกิดชูชื่น
ม.6/5 เลขที่ 12
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11