โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 12:56:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35143
นายวรกมล กองหล้า
ม.6/11 เลขที่ 15
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-02-25