โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:35:46
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35143
นายวรกมล กองหล้า
ม.5/11 เลขที่ 15
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-06
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-16