โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:51:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35135
นายเมธาสิทธิ์ มาปัสสา
ม.5/10 เลขที่ 13
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-14 ลา