โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-07-20 Time : 19:39:05
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35131
นายภูเบศวร์ สอนราช
ม.4/9 เลขที่ 17
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-05-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-05-31 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-05-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-05-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-06-07