โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:36:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35125
นายภูบดินทร์ วรานนท์
ม.5/10 เลขที่ 12
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 15 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-23
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-06
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-08-20