โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:54:51
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35120
นายภัทรพล พิทักษ์พงศ์
ม.4/3 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-04 ลาป่วย