โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 03:53:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35112
นายพีรปัฐน์ อภิชาติโสภิต
ม.6/4 เลขที่ 12
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-18 สายแถว