โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:28:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35108
นายพรหม ไข่มุกข์
ม.5/1 เลขที่ 5
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-14 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-30 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-09