โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:47:48
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35108
นายพรหม ไข่มุกข์
ม.5/1 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-14 ลาป่วย