โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:04:46
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35101
นายปิยะณัฐ สีวะกุล
ม.5/9 เลขที่ 14
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14 มาเรียน 09.40
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-04
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-12