โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:51:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35098
นายปวรปรัชญ์ ชัยชโลทรกุล
ม.5/1 เลขที่ 4
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12 สายแถว