โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:32:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35098
นายปวรปรัชญ์ ชัยชโลทรกุล
ม.5/1 เลขที่ 4
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-25 34598
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-28 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-09-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-30 ลาป่วย