โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:28:54
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35076
นายนคฤทธิ์ โพธิตันติมงคล
ม.5/1 เลขที่ 2
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-19 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-07-03
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-25 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-09-05