โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:28:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35074
นายนครินทร์ ใช้ประทุม
ม.5/1 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-30 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-09-06 ลาป่วย