โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:52:38
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35064
นายธนวัฒน์ จันหัวเรือ
ม.5/10 เลขที่ 8
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-03