โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:09:49
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35058
นายธนบดี แพร่ไชยกูล
ม.5/11 เลขที่ 13
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-21 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-18
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-06 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-05-31