โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:07:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35056
นายเทพทัต โตศิริ
ม.6/11 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ธุระ
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 ไปซื้อยา ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 ลาไปสอบสัมภาษณ์
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-16