โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:07:58
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35054
นายทักษิณ อินทร์กอ
ม.5/10 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-28 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-16