โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 04:14:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35050
นายเตชัส ละขุนทด
ม.6/3 เลขที่ 2
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-04 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29