โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:17:13
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35034
นายณภัทร ตระการวงศ์วสุ
ม.5/11 เลขที่ 9
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 20 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-28 ป่วย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-09
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-21 ไปหาหมอ 10.14
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-22 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-07-23
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-06-04