โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:43:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35034
นายณภัทร ตระการวงศ์วสุ
ม.6/11 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 18 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-02-25