โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:08:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35028
นายชินทัช ชัยพินิจนรชาติ
ม.5/9 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-09 สาย 09.00 น.
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-29 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-09-11