โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:07:46
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35026
นายชาญวิทย์ เสริมแก้ว
ม.5/9 เลขที่ 8
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 ลาป่วย