โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:51:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35019
นายชลสิทธิ์ ประสงค์ศิลป์
ม.6/10 เลขที่ 3
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-07-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15