โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:53:50
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35019
นายชลสิทธิ์ ประสงค์ศิลป์
ม.4/10 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-02 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-18 ลา