โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:06:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35017
นายชนะเดช แอบทองใส
ม.5/9 เลขที่ 6
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-21 ลาป่วย ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-04 ลาป่วย เป็นไข้
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-08-23 ลา