โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:52:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35013
นายเจตพล ชมไทยงาม
ม.4/3 เลขที่ 1
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-01-02 ไปทำบัตรประชาชน
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-25 ลา