โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:33:06
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35003
นายจิรชัย คำภีระ
ม.5/11 เลขที่ 3
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-16 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-11 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-21 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-19 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-06-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-26