โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:03:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35001
นายจงชนะ จงรักกลาง
ม.5/9 เลขที่ 4
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 กลับจากต่างจังหวัด
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-11
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-06-07
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-06
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-05 มาคาบ 5
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-16