โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:03:14
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35000
นายคัชทาเทพ ต๊ะเฟย
ม.5/9 เลขที่ 3
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-20
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-05 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-01 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18 ลา