โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:01:28
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34995
นายกีรติ ธานี
ม.5/9 เลขที่ 2
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 18 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-20
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-21
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-28 สาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-10
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-29 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-30 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-09-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-13
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31 ลาไปพบแพทย์
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-05-21