โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:58:46
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34988
นายกันต์ จินตนาเกตุวสุ
ม.5/10 เลขที่ 2
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-22 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-05-23 ตื่นสาย