โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-09-26 Time : 16:34:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34984
นายกฤติน บุตรเอก
ม.4/8 เลขที่ 1
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-05-24 ไปรับใบรัยรองแพทย์