โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 05:02:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34982
นายกรกฤษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.6/4 เลขที่ 1
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-25 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-18 สายแถว