โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:32:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34888
นางสาวสุรัสวดี วิริยะพรศรี
ม.6/9 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-13 ลาป่วย