โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:38:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34853
นางสาวลักขณา วรกิจการวศิน
ม.6/9 เลขที่ 31
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-13 ไปเอาอุปกรณ์
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18