โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:10:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34848
นางสาวรัตนาวลี ชระธีระคุปต์
ม.6/9 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-09