โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:08:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34835
นางสาวมลธิชา พงษ์อุดมปัญญา
ม.6/9 เลขที่ 29
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-11 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-08 สายแถว