โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:41:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34811
นางสาวพักตร์นรินทร์ เถาว์เพ็ญ
ม.6/9 เลขที่ 27
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-05-24 ตื่นสาย