โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:36:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34811
นางสาวพักตร์นรินทร์ เถาว์เพ็ญ
ม.6/9 เลขที่ 27
มาสาย 17 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-07-04
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-07-03
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-18 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-06-11 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-05-17 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-05-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-05-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-08-20 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-06-07 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-05-31