โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:13:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34801
นางสาวพรธิชา พงษ์อุดมปัญญา
ม.6/9 เลขที่ 26
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-08 สายแถว