โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:09:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34742
นางสาวณัฐกมล จอนสุข
ม.6/9 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-05