โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:11:54
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34730
นางสาวชลธิชา ไฝดีโบ๊ต
ม.6/4 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 ลาป่วย