โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:22:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34707
นางสาวเกษราภรณ์ มูลจันทร์
ม.6/4 เลขที่ 22
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-13 ซ้อมกีฬา
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-08