โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:12:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34691
นางสาวกรรณิกา รักสุข
ม.6/4 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-21 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-02