โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:57:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34690
นางสาวกรกนก รื่นรักษา
ม.6/4 เลขที่ 19
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-13 ลาป่วย ท้องเสีย