โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:52:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34688
นางสาวกมลชนก ผึ้งไผ่งาม
ม.6/4 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-17 ลาป่วย