โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:55:47
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34684
นางสาวกนกพร บดีนิธิเกษม
ม.6/4 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 ลากิจ กลับต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-16 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-03 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-18
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-08-21