โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:22:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34671
นายอนุวัฒน์ พัฒนจันทร์
ม.6/4 เลขที่ 15
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-26 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-13 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-01-20
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-01-21 สายแถว