โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:24
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34671
นายอนุวัฒน์ พัฒนจันทร์
ม.6/4 เลขที่ 15
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07